HomeVoorwaarden Homework House

ALGEMENE VOORWAARDEN HOMEWORK HOUSE

Artikel 1 Algemene bepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. De organisatie: Homework House
b. De contractant: de ouder of ieder ander die een leerling bij de organisatie onderbrengt.
c. Leerling: de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt.
d. Activiteit: alle werkzaamheden die de organisatie verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisatie. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen bij overeenkomst worden afgesproken.

Artikel 3 Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

3.1 Huiswerkbegeleiding/studiebegeleiding

3.1.1 De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het inschrijfformulier.

3.1.2 De overeenkomst geldt voor minimaal 2 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar, ingaande de eerste van de maand. Tenzij anders is overeengekomen.

3.1.3 De overeenkomst kan door de contractant worden ontbonden met een maand opzegtermijn ingaande de eerste van de maand. Dit dient te gebeuren bij de leiding van de huiswerkbegeleiding/ studiebegeleiding door middel van e-mail.

3.1.4. Indien dagen worden gemist, dan worden deze niet automatisch meegenomen naar een andere week. In overleg is het in enkele gevallen mogelijk om de les in te halen. Dit kan uitsluitend in overleg met de leiding en hier kunnen verder geen rechten aan worden ontleend.

3.2.1 De overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van het inschrijfformulier.

3.2.2. Indien er wordt gekozen voor het type losse bijles, dan geldt er geen opzegtermijn.

3.2.3 Ingeplande bijlessen dienen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, anders wordt de bijles alsnog in rekening gebracht.

3.2.4. In het geval dat de docent niet in staat is de bijles te geven, dan zal de bijles worden verplaatst of worden geannuleerd. Indien mogelijk zal er een vervanger worden ingezet.

3.2.5 De overeenkomst kan door de contractant worden ontbonden. Dit dient te gebeuren bij de leiding van de bijles en zal ingaan met een maand opzegtermijn door middel van e-mail/

3.3 De overeenkomst kan door de organisatie worden ontbonden, wegens gewichtige redenen.

Hieronder wordt in ieder geval verstaan:

a. Het niet aan de regels houden die gelden bij de organisatie
b. Hetgeen in art. 6:75 Burgerlijk Wetboek is bepaald omtrent overmacht.
c. Alcohol- en drugsgebruik van de leerling

Artikel 4 Vergoeding

4.1 De tarieven van de verschillende door Homework House verleende diensten worden elk jaar op 1 augustus vastgesteld voor het navolgende studiejaar.

4.2 Het moment van inschrijving is bepalend voor de hoogte van de prijs van de eerste maand.

4.3 Voor huiswerkbegeleiding/studiebegeleiding wordt het hele jaar gefactureerd met uitzondering van de 6 weekse zomervakantie. Afhankelijk van de vakantieperiode worden de maanden juli/augustus naar rato in rekening gebracht.

4.4 Het maandbedrag is elke maand gelijk (met uitzondering van juli en augustus), ongeacht of er uitval door vakanties, feestdagen, schoolreisjes, ziekte of enige andere vorm van verhindering is.

4.5 Homework House is tijdens de schoolvakanties op aangepaste tijden open. Deelname aan deze begeleidingen zitten inbegrepen in het standaard maandelijks tarief, maar er dient vooraf aangegeven te worden of er wordt deelgenomen aan deze begeleiding.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Bij ondertekening van de overeenkomst gaat de contractant akkoord met automatische incasso van de maandelijkse vergoeding, tenzij de contractant en de organisatie anders overeenkomen. De maandvergoeding wordt iedere maand afgeschreven.

5.2 In geval van niet tijdige betaling is de contractant in gebreke. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken, tot aan de datum van betaling aan de organisatie, is de contractant over het uitstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd, als bedoeld in art. 6:120 BW. Tevens wordt een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening gebracht voor het verzenden van een aanmaning.

Artikel 6 Verplichtingen van de leerling

6.1 De leerling is verplicht om:

a. zich aan de algemene afspraken te houden. De organisatie houdt zich het recht voor om deze te allen tijde aan te passen.
b. belangrijke gegevens met betrekking tot zijn schoolwerk correct en op tijd door te geven aan de organisatie zoals studieresultaten, roosterwijzigingen en data van proefwerken, schriftelijke overhoringen en tentamens.

6.2 Worden de bovenstaande verplichtingen stelselmatig overtreden, dan heeft de organisatie het recht om de leerling, met onmiddellijke ingang te verwijderen, zonder terugbetaling van het geïnde bedrag.

Artikel 7 Verplichtingen van de contractant

7.1 De contractant is verplicht de organisatie alle inlichtingen te verschaffen omtrent de leerling die nodig zijn voor een goede uitoefening van de activiteiten van de organisatie.

7.2 De contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het inwinnen van informatie op de website van de organisatie.

7.3 De contractant geeft toestemming aan Homework House om toegang te krijgen tot de benodigde leerlingvolgsystemen van de leerling.

Artikel 8 Verplichtingen van de organisatie

8.1 De organisatie is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de leerling en de contractant overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

8.2 De organisatie heeft een inspanningsverplichting jegens de leerling en de contractant.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Homework House is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vorm- of drukfouten en/of uit het onrechtmatig gebruik van het studiemateriaal.

9.2 Homework House is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan tengevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.

9.3 Homework House sluit iedere aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit, tenzij de opdrachtgever bewijst dat enigerlei schade is ontstaan tengevolge van het niet, dan wel onjuist uitvoeren van de opdracht, veroorzaakt door de opzet en/of grove nalatigheid zijdens Homework House.

9.4 Homework House aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever.

9.5 Homework House is nimmer aansprakelijk voor schoolprestaties of -resultaten.

9.6 De eventuele aansprakelijkheid van Homework House is beperkt tot de omvang van het voor de uitvoering van haar opdracht in de overeenkomst opgenomen bedrag.

Artikel 10 – Vrijwaring

10.1 Opdrachtgever vrijwaart Homework House voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

10.2 Indien Homework House door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Homework House zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

Mocht opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Homework House, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Homework House komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 11 – Intellectuele eigendommen en auteursrechten

11.1 Homework House behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en ander intellectuele wet- en regelgeving.

11.2 Homework House behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 12 – Reclamaties en verjaringstermijn

12.1 Klachten over Homework House en de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever, binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Homework House per aangetekende post dan wel door middel van versturing van een e-mailbericht met ontvangstbevestiging aan een door Homework House aangegeven e-mailadres.

12.2 Klachten over de factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden gemeld.

12.3 De opdrachtgever dient Homework House steeds in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken en dient daarbij zijn volledige medewerking te verstrekken.

12.4 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die Homework House daardoor heeft moeten maken, daaronder begrepen de onderzoekskosten, voor rekening van de opdrachtgever.

12.5 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Homework House en de door Homework House bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 13 – Gebruik van naam en/of beeldmerk van Homework House

13.1 De namen Homework House en alle overige aan Homework House gelieerde, of redelijkerwijs te liëren namen/(beeld-)merken mogen slechts na schriftelijke toestemming door opdrachtgever gebruikt worden in (reclame-) uitingen.

13.2 Alle correspondentie tussen Homework House en opdrachtgever is van vertrouwelijke aard an mag zonder toestemming niet worden gepubliceerd.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden betreffende deze algemene voorwaarden, de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst.

14.2 Geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter die verbonden is aan de rechtbank Amsterdam.

Heeft uw kind moeite met het maken of plannen van huiswerk?
Neem direct contact op
© 2023 Homework House